Project Manager ผู้จัดการโครงการ Manager Level  ระดับสูง English Daily Conversation Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในชีวิตประจำวัน


การขายส่งเคมีภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม

การขายส่งเคมีภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม นำเข้าและจำหน่ายสารเคมี/ สีที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม

สถานที่ทำงาน นิคมอุตสาหกรรมบางปู ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ


รายละเอียดงาน

- รับผิดชอบบริหารการรับ การเก็บ การจ่าย สินค้าสำเร็จรูปของกลุ่มบริษัทในเครือทั้งหมด การจัดเก็บ การรักษาดูแลให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนดและตามข้อบังคับของสินค้า
- มีความรู้ ความสามารถในการควบคุม ดูแล สต็อกวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูปให้มีความแม่นยำระหว่างสต็อกหน้าร้านกับสินค้าที่บันทึกในระบบ โดยความถูกต้องแม่นยำ IRA (Inventory Record Accuracy) จะต้องมากกว่า 95%
- ควบคุมดูแลการรับ การจัดเก็บ การจ่ายสินค้า ให้เป็นไปตามหลัก FIFO
- มีความรับผิดชอบในการบริหารการจัดส่งสินค้าของกลุ่มบริษัทในเครือทั้งหมด จัดส่งสินค้าให้ทันความต้องการของสินค้า
- มีความรับผิดชอบในการบริหารเอกสารการขายที่เกิดขึ้นในการส่งสินค้าให้ลูกค้า
- ในกรณีเกิดการหกรั่วไหล สามารถทำหน้าที่ในการดูแลความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในกิจกรรมที่เกี่ยวกับการเก็บรักษาสินค้าและการขนส่งสินค้า
- รับผิดชอบในการบริหารคลังสินค้าวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม, อย. และกรมสรรพสามิตควบคุม
- สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างมี่ประสิทธิภาพ


คุณสมบัติ

- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์เคมี วิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ โลจิสติกส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์ด้านคลังสินค้าและโลจิสติกส์มามากกว่า 5 ปี
- สามารถดูแลงานด้าน DC (Distribution Center)
- มีความรู้ในระบบ ISO-9001 และระบบ ISO-14001
- มีประสบการณ์ด้านการเป็นหัวหน้างานหรือผู้จัดการ มาอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
- มีประสบการณ์ด้านคลังสินค้า มีใบ บฉ. (บุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- หากมีประสบการณ์ด้านการใช้โปรแกรม ERP จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีทักษะ MS Office
- สามารถวางแผนการจัดส่งสินค้าในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล
- สามารถปฎิบัติงานภายใต้สภาวะกดดันสูงได้
- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีความเป็นผู้นำ

ความสามารถทางภาษา สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

ข้อได้เปรียบ

จำนวนที่รับสมัคร (คน) 2 คน

สัญชาติ ไทย

เพศ ไม่จำกัด

อายุ (ปี) 35 ปีขึ้นไป

ประสบการณ์ที่จำเป็น(ปี) ึ7-10 ปีขึ้นไป

รูปแบบการจ้างงาน ประจำ


สวัสดิการ

ช่วงเงินเดือน(บาท) 70,000

โอที ตามตกลง

เวลาทำงาน 8.00- 17.00 น. จันทร์- ศุกร์ และเสาร์เว้นเสาร์

วันหยุด อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

สวัสดิการ - ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน (จันทร์-ศุกร์ 8.00-17.00)
- ค่ารถ ค่าน้ำมัน ค่าซ่อมบำรุงรถยนต์ ค่าที่พัก ค่าโทรศัพท์ รางวัลยอดขาย
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 3, 4, 5 เปอร์เซ็น
- ปรับค่าจ้างประจำปี
- ท่องเที่ยวประจำปี

หมายเหตุ

ท่านที่สนใจสมัครงาน กรุณาส่งประวัติส่วนตัวพร้อมรูปถ่าย, ผลงานหรือ portfolio, transcript, ใบสอบวัดระดับภาษาต่างๆ มาที่ napatsanun@ideaboy.co.th