Manager Level  ระดับสูง


บริษัทตัวแทนจำหน่ายรถยนต์

สถานที่ทำงาน 6-46 ถนนนิพัทธ์อุทิศ 2 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา 90110


รายละเอียดงาน

- ตรวจสอบและประเมิน ผลการดำเนินงาน ประชุมกับสายงานต่างๆ เพื่อรับทราบผล ปัญหาและอุปสรรค ทางแก้ไข
- วิเคราะห์และสนับสนุนการจัดสรรทรัพยากรภายในองค์กร
- จัดหาเงินหมุนเวียน และเงินลงทุนที่ใช้ภายในองค์กร
- ประสานงานให้ทุกฝ่ายทำงานเป็นผู้ชี้ขาดในกรณีที่ในที่ประชุม
- ให้คำปรึกษา และสร้างขวัญกำลังใจแก่่ผู้ใต้บังคับบัญชา
- และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติ

- เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
- จบวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขา บริหาร หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ทำงานในเรื่องงานบริหารหรือสาขาที่เกี่ยวข้องมามากกว่า 5 ปี
- มีความสามารถในเรื่องการจัดการทรัพยากรบุคคลเป็นอย่างดี
- มีภาวะความเป็นผู้นำ สามารถดูแลทีมได้อย่างดี

ความสามารถทางภาษา สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

ข้อได้เปรียบ มีประสบการณ์ตรงกับธุรกิจของบริษัท

จำนวนที่รับสมัคร (คน) 1

สัญชาติ ไทย

เพศ Male or Female

อายุ (ปี) 30-40 ปี

ประสบการณ์ที่จำเป็น(ปี) 5 ปีขึ้นไป

รูปแบบการจ้างงาน ประจำ


สวัสดิการ

ช่วงเงินเดือน(บาท) 120,000 -200,000 บาท

โอที -

เวลาทำงาน จันทร์-เสาร์ 8.00-17.00

วันหยุด อาทิตย์

สวัสดิการ - วันหยุดตามกฎหมายแรงงาน
- ประกันสังคม
- รถประจำตำแหน่ง
- สวัสดิการอื่นๆ ตามตกลง

หมายเหตุ

ท่านที่สนใจสมัครงาน กรุณาส่งประวัติส่วนตัวพร้อมรูปถ่าย, ผลงานหรือ portfolio, transcript, ใบสอบวัดระดับภาษาต่างๆ มาที่ kawintida@ideaboy.co.th