Senior Level ระดับกลาง


จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางด้านเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์, วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์และโรงงานอุตสาหกรรม

สถานที่ทำงาน ซอยศรีรุ้ง ถนนเชื้อเพลิง ใกล้กับ (MRT คลองเตย)


รายละเอียดงาน

- ออกพบลูกค้าร่วมกับทีมขายเพื่อแนะนำทางด้านเทคนิคสำหรับผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์
- มีหน้าที่ในการให้ความรู้ อบรมแนะนำการใช้เครื่องมือแก่ลูกค้า
- เดินทางไปฝึกอบรมต่างประเทศ
- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติ

- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาชีวโมเลกุล, สาขาพันธุศาสตร์, สาขาวิทยาศาสตร์, สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ, สาขาชีวเคมี, สาขาจุลชีววิทยา, หรือสาขาอื่นที่ใกล้เคียง
- หากมีประสบการณ์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ 
- พร้อมเดินทางไปฝึกอบรมต่างประเทศได้
- สามารถเดินทางและพักต่างจังหวัดได้ 
- หากมียานพาหนะส่วนตัวจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ความสามารถทางภาษา สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษระดับดีมาก

ข้อได้เปรียบ

จำนวนที่รับสมัคร (คน) 1

สัญชาติ ไทย

เพศ ชาย/หญิง (ชายต้องพ้นพันธะการเกณฑ์ทหารแล้ว)

อายุ (ปี) ไม่เกิน 45 ปี

ประสบการณ์ที่จำเป็น(ปี)

รูปแบบการจ้างงาน งานประจำ


สวัสดิการ

ช่วงเงินเดือน(บาท) 35,000 บาทขึ้นไป (ตามประสบการณ์)

โอที ไม่มี

เวลาทำงาน จันทร์-ศุกร์ 8.00-17.00 น.

วันหยุด วันหยุดสุดสัปดาห์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

สวัสดิการ - ประกันสังคม 
- เงินตอบแทนพิเศษ
- โบนัสประจำปี
- ปรับเงินเดือน
- กีฬาสี
- เที่ยวกลางปี 1 ครั้ง
- เที่ยวปลายปี 1 ครั้ง
- ทุนการศึกษาสำหรับบุตรพนักงาน
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- Training ต่างประเทศ

หมายเหตุ

ท่านที่สนใจสมัครงาน กรุณาส่งประวัติส่วนตัวพร้อมรูปถ่าย, ผลงานหรือ portfolio, transcript, ใบสอบวัดระดับภาษาต่างๆ มาที่ karuna@ideaboy.co.th