Manager Level  ระดับสูง


Lifestyle Hotel at Chiang Mai

สถานที่ทำงาน ถนนเสริมสุข ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่


รายละเอียดงาน

- วางแผนการบริหารจัดการให้กิจการดำเนินไปได้ด้วยความเรียบร้อย ทั้งด้านการบริหารและการตลาดในด้านต่างๆ ให้เกิดรายได้สูงสุด
- บริหารงานบุคคลและควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงาน ควบคุมดูแลในส่วนของพนักงานผู้ปฏิบัติหน้าที่บริการในโรงแรม โดยจัดแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้ทำงาน เป็นแผนก แต่ละงานจะสอดรับประสานสัมพันธ์กัน มีสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน และมีการสื่อความที่ดี
- สร้าง/กำหนด Standard Operation Procedures (SOPs) ของแต่ละฝ่าย
- จัดทำหรือควบคุมการทำบันทึกและบัญชี รายรับและรายจ่าย
- ให้การต้อนรับแขกและดูแลการจัดที่พัก
- จัดสรรเงิน อนุมัติการจ่าย และกำหนดหรือช่วยกำหนดงบประมาณสำหรับหน่วยงานต่างๆ ในโรงแรม 
- มอบอำนาจและกำหนดความรับผิดชอบให้แก่หัวหน้าหน่วยงานต่างๆ และปรับปรุงแก้ไข การบริการด้านห้องพัก อาหารและเครื่องดื่ม
- จัดทำรายงานให้เจ้าของกิจการทราบถึงความก้าวหน้าและสถานะของธุรกิจ
- สั่งซื้อสิ่งของเครื่องใช้  อุปกรณ์ต่างๆ


คุณสมบัติ

- การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการตลาด ด้านการบริหารโรงแรม
- มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานโรงแรมอย่างน้อย 2 ปี
- มีความถนัดช่องทางการตลาดด้าน Social Media
- มีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ดี
- รักอาชีพบริการ มีความเป็นผู้นำและมีทีมเวิร์ค
- เข้าใจระบบงานโรงแรมที่ทันสมัย
- มีปฏิภาณไหวพริบดี เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดและสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ทันที
- สามารถทำงานล่วงเวลาได้
- มีความอดทน อดกลั้น ใจเย็นอย่างสูง
- เป็นคนเปิดกว้างเข้าใจในวัฒนธรรมที่แตกต่าง และไม่เหยียดผิวพรรณเชื้อชาติ

ความสามารถทางภาษา สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ระดับดี

ข้อได้เปรียบ

จำนวนที่รับสมัคร (คน) 1

สัญชาติ ไทย

เพศ ชาย/หญิง

อายุ (ปี) ไม่เกิน 55 ปี

ประสบการณ์ที่จำเป็น(ปี) 2

รูปแบบการจ้างงาน ประจำ


สวัสดิการ

ช่วงเงินเดือน(บาท) 45,000 บาท (ต่อรองได้ตามประสบการณ์)

โอที ไม่มี

เวลาทำงาน ุ6 วัน/สัปดาห์

วันหยุด วันหยุดนักขัตฤกษ์

สวัสดิการ

- ประกันสังคม
- อาหารสำหรับพนักงาน
- Service Charge
- โบนัส
- อื่นๆ ตามตกลง

หมายเหตุ

ท่านที่สนใจสมัครงาน กรุณาส่งประวัติส่วนตัวพร้อมรูปถ่าย, ผลงานหรือ portfolio, transcript, ใบสอบวัดระดับภาษาต่างๆ มาที่ rachanikorn@ideaboy.co.th