Manager Level  ระดับสูง


ธุรกิจน้ำตาลทรายและพลังงานทดแทน

สถานที่ทำงาน ต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์


รายละเอียดงาน

- สอบทานข้อมูลสินค้าคงเหลือ,ต้นทุนสินค้าคงเหลือและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
- รวบรวมข้อมูลเชิงบริหารและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำเสนอต่อผู้บริหาร
- ควบคุม ตรวจสอบและวางแผนงานด้านบัญชีต้นทุน
- จัดทำรายงานสินค้าคงเหลือประจำเดือน ประจำไตรมาสและประจำปี ให้กับผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ พร้อมรายการปรับปรุงที่ได้รับอนุมัติจากผู้บริหาร
- เสนอแนวทางในการบริหารจัดการต้นทุน และควบคุมการปิดบัญชี


คุณสมบัติ

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี และการเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้านบัญชีต้นทุน 8-10 ปี และมีประสบการณ์ด้านบริหารงานบัญชี 3-5 ปี
- มีความรู้ด้านงานบัญชีต้นทุนบริหารและวิเคราะห์ต้นทุนการบริหาร
- มีประสบการณ์การทำงานในธุรกิจอุตสาหกรรมด้านอาหารหรือบริษัทจำกัดมหาชน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความรู้และประสบการณ์ด้านงานบัญชีหรือผู้ตรวจสอบบัญชี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถใช้ Ms Office 
- สามารถทำงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราวได้

ความสามารถทางภาษา สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ระดับดี (มีใบวัดระดับจะพิจารณาเป็นพิเศษ)

ข้อได้เปรียบ

จำนวนที่รับสมัคร (คน) 1

สัญชาติ ไทย

เพศ ชาย/หญิง

อายุ (ปี) 30-45

ประสบการณ์ที่จำเป็น(ปี) 8-10

รูปแบบการจ้างงาน ประจำ


สวัสดิการ

ช่วงเงินเดือน(บาท) 40,000-60,000 บาท (ตามประสบการณ์)

โอที ไม่มี

เวลาทำงาน จันทร์-ศุกร์ 8.30-17.00 น.

วันหยุด เสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

สวัสดิการ - โบนัสประจำปีตามผลประกอบการของบริษัท
- ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน
- เงินช่วยเหลือกรณีพิเศษ
- ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- งานสังสรรค์ประจำปี
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- เบี้ยเลี้ยง กรณีทำงานต่างจังหวัด

หมายเหตุ รับพิจารณาเฉพาะเรซูเม่ภาษาอังกฤษ

ท่านที่สนใจสมัครงาน กรุณาส่งประวัติส่วนตัวพร้อมรูปถ่าย, ผลงานหรือ portfolio, transcript, ใบสอบวัดระดับภาษาต่างๆ มาที่ kasinee@ideaboy.co.th