Junior Level ระดับเริ่มต้น


อุตสาหกรรมน้ำตาลรายใหญ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สถานที่ทำงาน อาคารพญาไทพลาซ่า (ฺBTS พญาไท)


รายละเอียดงาน

- รวบรวม วิเคราะห์และติดตาม การบริหารความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงาน
- ติดตามความคืบหน้าของแผนปฏิบัติการเพื่อลด/จัดการความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
- จัดทำรายงานข้อมูลความเสี่ยงด้านปฏิบัติการต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- จัดการอบรมพนักงานให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ พร้อมแนะนำการ-- ใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ มาบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้นภายในแต่ละหน่วยงาน
- จัดทำรายงานดัชนีชี้วัดความเสี่ยงหรือ KRI
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 


คุณสมบัติ

- เพศชาย-หญิง อายุ 24-35 ปี
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปสาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ
- มีประสบการณ์งานด้านบริหารความเสี่ยง 0-3 ปี
- มีความรู้และประสบการณ์ด้านงานบริหารความเสี่ยงธุรกิจผลิตน้ำตาล จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์และมีความรู้และเชี่ยวชาญด้านโปรแกรม Microsoft office/Internet
- มีทักษะการติดต่อสื่อสาร การอบรม การนำเสนอ และการวิเคราะห์
- สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว
- ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องได้
- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

ความสามารถทางภาษา สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ระดับพื้นฐาน ไม่จำเป็นต้องมีใบวัดระดับ

ข้อได้เปรียบ

จำนวนที่รับสมัคร (คน) 1

สัญชาติ ไทย

เพศ ชาย หรือ หญิง

อายุ (ปี) 24-35

ประสบการณ์ที่จำเป็น(ปี) 0-3

รูปแบบการจ้างงาน ประจำ


สวัสดิการ

ช่วงเงินเดือน(บาท) 20,000-25,000

โอที ไม่มี

เวลาทำงาน จันทร์ - ศุกร์ 8.30-17.00

วันหยุด เสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

สวัสดิการ - โบนัสประจำปีตามผลประกอบการของบริษัท
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน
- เงินช่วยเหลือกรณีพิเศษ
- ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- งานสังสรรค์ประจำปี
- ตรวจสุขภาพประจำปี
และสวัสดิการอื่นๆ ตามข้อกำหนดของบริษัท

หมายเหตุ

ท่านที่สนใจสมัครงาน กรุณาส่งประวัติส่วนตัวพร้อมรูปถ่าย, ผลงานหรือ portfolio, transcript, ใบสอบวัดระดับภาษาต่างๆ มาที่ marut@ideaboy.co.th