Manager Level  ระดับสูง


ออกแบบ ผลิต และ ติดตั้งเครื่องเย็นให้กับลูกค้า

สถานที่ทำงาน แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร


รายละเอียดงาน

- กำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และการพัฒนางานบุคคลเพื่อให้บรรลุเป้าหมายโดยเน้นการฝึกอบรม และการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้สอดคล้องกับยุคปัจจุบัน
- ควบคุมดูแลงานด้านทรัพยากรมนุษย์ในด้านการวางแผนอัตรากำลัง, การสรรหาว่าจ้าง, การกำหนดโครงสร้างค่าจ้าง, พัฒนาระบบสวัสดิการ ตลอดจนการปรับผลตอบแทนของพนักงานให้มีประสิทธิภาพ
- รักษาและเผยแพร่ความรู้ในงานด้านต่างๆ แก่พนักงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน
- ติดต่อกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน,สำนักงานประกันสังคม
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติ

- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ในการทำงานบุคคลอย่างน้อย 10 ปี และมีประสบการณ์ในการบริหารงานฝ่ายบุคคล
- เน้นประสบการณ์และความสามารถในด้านการฝึกอบรม พัฒนาความสามารถของพนักงาน และแผนการสร้างวัฒนธรรมองค์กร
- หากมีประสบการณ์ด้านงานในโรงงานอุตสาหกรรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบันได้ดี
- เป็นผู้นำและตัวอย่างที่ดีแก่เพื่อนร่วมงาน สามารถจูงใจพนักงานให้อุทิศและทุ่มเทการทำงานให้กับบริษัทได้  
- มีความสามารถและเชี่ยวชาญในการแก้ไขอุปสรรคปัญหา
- มีความรู้ ในเรื่องกฎหมายคุ้มครองแรงงาน เป็นอย่างดี

ความสามารถทางภาษา สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษระดับพื้นฐาน (ไม่จำเป็นต้องมีใบวัดระดับ)

ข้อได้เปรียบ

จำนวนที่รับสมัคร (คน) 1

สัญชาติ ไทย

เพศ ชายหรือหญิง

อายุ (ปี) 38-45

ประสบการณ์ที่จำเป็น(ปี) 10

รูปแบบการจ้างงาน ประจำ


สวัสดิการ

ช่วงเงินเดือน(บาท) ตามความสามารถและประสบการณ์

โอที ไม่มี

เวลาทำงาน จันทร์-ศุกร์ 8.00-18.00 น.

วันหยุด เสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

สวัสดิการ ประกันสังคม, ชุดพนักงาน, รถรับส่งพนักงาน, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ประกันชีวิตกลุ่ม (IPD&OPD), ค่าครองชีพ (ค่าอาหาร), ค่าทักษะวิชาชีพ, ฝึกอบรมเพิ่มทักษะ, ทุนการศึกษาบุตร-ธิดา, เงินกู้ยืนฉุกเฉินพนักงาน, ตรวจสุขภาพประจำปี, ท่องเที่ยวประจำปี, งานเลี้ยงปีใหม่, งานกีฬาสี, ปรับเงินประจำปี, โบนัส (ตามความสามามารถ), และอื่นๆ ตามตำแหน่งงาน

หมายเหตุ

ท่านที่สนใจสมัครงาน กรุณาส่งประวัติส่วนตัวพร้อมรูปถ่าย, ผลงานหรือ portfolio, transcript, ใบสอบวัดระดับภาษาต่างๆ มาที่ itsara@ideaboy.co.th