Manager Level  ระดับสูง


ผู้ผลิตและจำหน่ายสีย้อมสำหรับอุตสาหกรรม

สถานที่ทำงาน ลาดพร้าว 94


รายละเอียดงาน

- รับผิดชอบบริหารงานขายสีย้อมสำหรับอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์
- จัดทำแผนการขาย แนวทางในการหาลูกค้า วิเคราะห์งานขาย ให้ได้ยอดขายตามเป้าหมายที่กำหนด
- บริหารจัดการทีมขายและพัฒนาศักยภาพของทีม
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติ

- จบบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์เคมี วิศวกรรมเคมี หรือมีประสบการณ์ด้านขายสีย้อม
- มีประสบการณ์ด้านงานขายในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์อย่างน้อย 10 ปี
- สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
- มีความเป็นผู้นำ อดทน และมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร
- สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่

ความสามารถทางภาษา สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี (ไม่จำเป็นต้องมีใบวัดระดับ)

ข้อได้เปรียบ

จำนวนที่รับสมัคร (คน) 1

สัญชาติ ไทย

เพศ ชาย

อายุ (ปี) 35-50

ประสบการณ์ที่จำเป็น(ปี) 5-10

รูปแบบการจ้างงาน ประจำ


สวัสดิการ

ช่วงเงินเดือน(บาท) ตามความสามารถและประสบการณ์

โอที ไม่มี

เวลาทำงาน จันทร์-ศุกร์ 8.00-17.00 น. และวันเสาร์เว้นเสาร์ 8.00-12.00 น.

วันหยุด วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

สวัสดิการ - เบี้ยขยัน
- ประกันสังคม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- วันหยุดนักขัตฤกษ์ 13 วัน/ปี
- วันหยุดพักร้อน 7-15 วัน
- เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ
- ทุนการศึกษาบุตร
- ประกันอุบัติเหตุ
- ประกันสุขภาพ
- ประกันชีวิต
- โบนัสประจำปี (ขั้นต่ำ 1 เดือน)
- เครื่องแบบพนักงาน
- เงินรางวัลอายุงาน

หมายเหตุ

ท่านที่สนใจสมัครงาน กรุณาส่งประวัติส่วนตัวพร้อมรูปถ่าย, ผลงานหรือ portfolio, transcript, ใบสอบวัดระดับภาษาต่างๆ มาที่ kawintida@ideaboy.co.th