Senior Level ระดับกลาง


Construction Service

สถานที่ทำงาน อาคารอาร์เอส ทาวเวอร์, ดินแดง


รายละเอียดงาน

- ควบคุมดูแลโครงการให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณ ที่บริษัทกำหนด
- เปรียบเทียบกับงบประมาณและรายงานต่อผู้จัดการโครงการ
- ควบคุมแบบให้มีความถูกต้องและทันสมัย ซื่อแจกจ่ายให้ทั้งทีมงานและผู้รับเหมาช่วงด้วย
- เข้าร่วมประชุมภายใน (Site Meeting)ประจำสัปดาห์ร่วมกับผู้รับเหมาเพื่อติดตามความก้าวหน้าของ- - งานและการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคหน้างาน
- เสนอแนะความคิดเห็นในการลดต้นทุน, ลดปัญหาคุณภาพงาน, พัฒนาระบบงานหรือบุคลากรให้กับผู้จัดการโครงการ


คุณสมบัติ

- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าหรือวิศวกรรมเครื่องกล
- มีประสบการณ์ในการทำงานโครงการวางระบบประกอบอาคารสูงอย่างน้อย 5 ปี

- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดีและใช้จดหมายโต้ตอบ E-mail ได้คล่องแคล่ว
- มีความสามารถด้านการบริหารงานโครงการ
- มีมนุษยสัมพันธ์และทักษะการเจรจาดีมาก
- มีความซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบสูง

ความสามารถทางภาษา สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ระดับพื้นฐาน (ไม่จำเป็นต้องมีใบวัดระดับ)

ข้อได้เปรียบ

จำนวนที่รับสมัคร (คน) 2

สัญชาติ ไทย

เพศ ชาย

อายุ (ปี) 28-40

ประสบการณ์ที่จำเป็น(ปี) 5

รูปแบบการจ้างงาน ประจำ


สวัสดิการ

ช่วงเงินเดือน(บาท) ตามความสามารถและประสบการณ์

โอที มี

เวลาทำงาน จันทร์ - เสาร์ 8.00-17.00

วันหยุด อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

สวัสดิการ - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 
- ส่งเสริมการฝึกอบรมเลี้ยงชีพ 
- กองทุนเงินทดแทนและกองทุนประกันสังคม 
- ประกันอุบัติเหตุและประกันสุขภาพ 
- ชุดฟอร์มบริษัท 
- ตรวจสุขภาพประจำปี 
- งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี

หมายเหตุ

ท่านที่สนใจสมัครงาน กรุณาส่งประวัติส่วนตัวพร้อมรูปถ่าย, ผลงานหรือ portfolio, transcript, ใบสอบวัดระดับภาษาต่างๆ มาที่ kasinee@ideaboy.co.th