Manager Level  ระดับสูง


Construction Service

สถานที่ทำงาน อาคารอาร์เอส ทาวเวอร์, ดินแดง


รายละเอียดงาน

- ควบคุมดูแลโครงการให้เป็นไปตามแผนงาน และงบประมาณที่บริษัทกำหนด
- ควบคุมดูแลโครงการที่ได้รับมอบหมายให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- แก้ปัญหาที่เกิดขึ้น  ประสานงานกับเจ้าของโครงการและผู้ที่เกี่ยวข้อง
- ตรวจสอบรายงาน เอกสารต่างๆ และรายงานความก้าวหน้าของโครงการ


คุณสมบัติ

- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
- มีประสบการณ์ในการควบคุมบริหารโครงการอย่างน้อย 2 ปี หรือมีประสบการณ์ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ หรือ วิศวกรโครงการ อย่างน้อย 5 ปี
- หากมีใบอนุญาตระดับสามัญวิศวกร (โยธา) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ AutoCAD, Microsoft Office, Microsoft Project ได้ดีและใช้จดหมายโต้ตอบ E-mail ได้คล่องแคล่ว
- มีความสามารถด้านการบริหารงานโครงการ
- มีความรู้ในการจัดทำ Master schedule, Manpower histogram, Project S-Curve, Mat.&Shop Dwg submission schedule.
- มีมนุษยสัมพันธ์และทักษะการเจรจาดีมาก
- มีความซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบสูง

ความสามารถทางภาษา สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ระดับพื้นฐาน (ไม่จำเป็นต้องมีใบวัดระดับ)

ข้อได้เปรียบ

จำนวนที่รับสมัคร (คน) 2

สัญชาติ ไทย

เพศ ไม่จำกัด

อายุ (ปี) 40 ปีขึ้นไป

ประสบการณ์ที่จำเป็น(ปี) 5

รูปแบบการจ้างงาน ประจำ


สวัสดิการ

ช่วงเงินเดือน(บาท) ตามความสามารถและประสบการณ์

โอที ไม่มี

เวลาทำงาน จันทร์ - เสาร์ 8.00-17.00

วันหยุด อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

สวัสดิการ - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ส่งเสริมการฝึกอบรมเลี้ยงชีพ
- กองทุนเงินทดแทนและกองทุนประกันสังคม
- ประกันอุบัติเหตุและประกันสุขภาพ
- ชุดฟอร์มบริษัท
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี

หมายเหตุ

ท่านที่สนใจสมัครงาน กรุณาส่งประวัติส่วนตัวพร้อมรูปถ่าย, ผลงานหรือ portfolio, transcript, ใบสอบวัดระดับภาษาต่างๆ มาที่ kasinee@ideaboy.co.th