Senior Level ระดับกลาง


ออกแบบ ผลิต และ ติดตั้งเครื่องเย็นให้กับลูกค้า

สถานที่ทำงาน แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร


รายละเอียดงาน

- จัดตารางนัดหมาย บันทึกจัดทำรายงานการประชุม พร้อมเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
- ติดต่อประประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกที่ผู้บริหารมอบหมาย
- นำเสนอแนวคิดทางด้านธุรกิจ และมีส่วนในการช่วยผู้บริหารวางแผนทางธุรกิจ
- รายงานความคืบหน้าของงานที่ได้รับมอบหมายให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติ

- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ในด้านงานเลขานุการผู้บริหาร 3 ปีขึ้นไป

- บุคลิกภาพดี มีความอดทน ละเอียดรอบคอบ สามารถจัดการได้ดี แก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างดีและมีความรอบคอบ
- มีความรู้ ความเข้าใจในการทำธุรกิจ 
- มีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ Microsoft Word, Excel
- สามารถทำงานล่วงเวลา และสามารถเดินทางไปต่างจังหวัดหรือต่างประเทศได้

ความสามารถทางภาษา สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี (ไม่จำเป็นต้องมีใบวัดระดับ)

ข้อได้เปรียบ

จำนวนที่รับสมัคร (คน) 1

สัญชาติ ไทย

เพศ หญิง

อายุ (ปี) ไม่เกิน 35 ปี

ประสบการณ์ที่จำเป็น(ปี) 3

รูปแบบการจ้างงาน ประจำ


สวัสดิการ

ช่วงเงินเดือน(บาท) ตามความสามารถและประสบการณ์

โอที ไม่มี

เวลาทำงาน จันทร์ - ศุกร์ 8.00-18.00

วันหยุด เสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

สวัสดิการ ประกันสังคม, ชุดพนักงาน, รถรับส่งพนักงาน, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ประกันชีวิตกลุ่ม (IPD&OPD), ค่าครองชีพ (ค่าอาหาร), ค่าทักษะวิชาชีพ, ฝึกอบรมเพิ่มทักษะ, ทุนการศึกษาบุตร-ธิดา, เงินกู้ยืนฉุกเฉินพนักงาน, ตรวจสุขภาพประจำปี, ท่องเที่ยวประจำปี, งานเลี้ยงปีใหม่, งานกีฬาสี, ปรับเงินประจำปี, โบนัส (ตามความสามามารถ), และอื่นๆ ตามตำแหน่งงาน

หมายเหตุ

ท่านที่สนใจสมัครงาน กรุณาส่งประวัติส่วนตัวพร้อมรูปถ่าย, ผลงานหรือ portfolio, transcript, ใบสอบวัดระดับภาษาต่างๆ มาที่ nutthamon@ideaboy.co.th