Manager Level  ระดับสูง


ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั้งโครงการเชิงที่อยู่อาศัยและเชิงพาณิชยกรรมที่มีมาตรฐานชั้นนำ

สถานที่ทำงาน ถนนประจักษ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา


รายละเอียดงาน

- จัดทำและตรวจสอบรายการขั้นต้นทางด้านบัญชี การเงิน ภาษีอากร
- ตรวจสอบการชำระหนี้ การโอนเงินจากลูกหนี้
- ตรวจสอบรายการโอนเงินให้ลูกค้า ตามคำใบขอโอนเงิน
- ตรวจสอบ รายการปิดบัญชีประจำเดือน, ประจำปี สามารถปิดงบบัญชีได้
- ตรวจสอบงบการเงินและรายละเอียดงบการเงิน พร้อมประสานงานกับผู้สอบบัญชี
- จัดทำรายงานวิเคราะห์ผลสรุปงบและรายงานสำหรับผู้บริหารประจำเดือน ประจำไตรมาส
- จัดเตรียมข้อมูลด้านงบการเงิน  การวางแผนงบประมาณ
- จัดเตรียมข้อมูลเพื่อสรุปรายได้ ภธ.40, ภ.ง.ด.40, ภ.ง.ด.51, ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53
- จัดทำข้อมูลให้กับธนาคารเพื่อใช้ทบทวนวงเงินประจำปี
- งานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 


คุณสมบัติ

- ชายหรือหญิง อายุ 35-50 ปี
- ระดับการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป
- หากจบการศึกษาระดับปริญญาโท จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีประสบการณ์เป็นผู้จัดการบัญชีอย่างน้อย 5 ปี
- มีประสบการณ์เป็นผู้ตรวจสอบบัญชี (Auditor) อย่างน้อย 5 ปี  จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการเงิน และการวิเคราะห์ทางการเงิน
- มีความรอบคอบ  ทำงานเป็นระบบ สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันและมีทักษะในการสื่อสารที่ดี แก้ไขปัญหาได้ดี
- หากมีประสบการณ์การทำงานในตำแหน่ง CFO ในบริษัทที่เข้าตลาดหลักทรัพย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
   

ความสามารถทางภาษา สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ระดับดี (ไม่จำเป็นต้องมีใบวัดระดับ)

ข้อได้เปรียบ

จำนวนที่รับสมัคร (คน) 1

สัญชาติ ไทย

เพศ ชาย/หญิง

อายุ (ปี) 35-50ปี

ประสบการณ์ที่จำเป็น(ปี) 5 ปีขึ้นไป

รูปแบบการจ้างงาน งานประจำ


สวัสดิการ

ช่วงเงินเดือน(บาท) 100,000-200,000 บาท (ตามความสามารถและประสบการณ์)

โอที ไม่มี

เวลาทำงาน จันทร์ - ศุกร์ 8:30-17:30 และวันเสาร์ 8:30-16:00 (หยุดวันเสาร์เดือนละ 1 วัน)

วันหยุด อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

สวัสดิการ - ค่าเบี้ยเลี้ยง / ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
- การฝึกอบรมพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถ
- ประกันสังคม
-วันหยุดพักผ่อนประจำปี
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- เงินช่วยเหลือต่างๆ
- การปรับค่าจ้างประจำปี
- โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
- ท่องเที่ยว/เลี้ยงสังสรรค์ประจำปี

หมายเหตุ

ท่านที่สนใจสมัครงาน กรุณาส่งประวัติส่วนตัวพร้อมรูปถ่าย, ผลงานหรือ portfolio, transcript, ใบสอบวัดระดับภาษาต่างๆ มาที่ sukhontamarn@ideaboy.co.th