IDEABOY Team

รายละเอียดบริการ Head Hunter

Head Hunter หรือบริการแนะนำจัดหาพนักงานประจำ พนักงานสัญญาจ้าง พนักงานชั่วคราว งานระยะสั้น ตามความต้องการของลูกค้า
เราจะคัดสรรคนที่มีคุณภาพและความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่งที่สุด เพื่อส่งให้ลูกค้าพิจารณารับเข้าทำงานต่อไป
IDEABOY สามารถจัดหาพนักงานได้ทุกตำแหน่ง ตามความต้องการ

ขั้นตอนการใช้บริการ Head Hunter หรือแนะนำจัดหาบุคลากร

1. ลูกค้าที่ต้องการใช้บริการ Head Hunter หรือแนะนำจัดหาบุคลากร สามารถสมัครได้จากลิงค์นี้ หรือติดต่อทางโทรศัพท์ หรือทางอีเมล

2. กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนในหน้าดังกล่าว โดยมีรายละเอียดบริษัท จากนั้นกรอกรายละเอียดของตำแหน่งที่รับสมัคร และลงนามพร้อมทั้งประทับตราบริษัทในเอกสารยินยอมการใช้บริการแนะนำจัดหาบุคลากร จากนั้นส่งกลับมาที่ IDEABOY ทางอีเมล สามารถดาวน์โหลดเอกสารยินยอมการใช้บริการฯได้ที่นี่

3. IDEABOY จะค้นหาประวัติผู้สมัครจากผู้ที่ได้ลงทะเบียนไว้ หรือผู้ที่สนใจจะสมัครงานกับลูกค้า จากนั้นจะส่งประวัติพร้อมทั้งผลงานของผู้สมัคร ให้ลูกค้าพิจารณาทางอีเมล (กรณีที่ไม่มีผู้สมัครตรงตามคุณสมบัติที่ลูกค้าต้องการ IDEABOY อาจต้องใช้เวลาในการประกาศรับสมัครตำแหน่งนั้นๆ)

4. เมื่อลูกค้ามีความสนใจในประวัติผู้สมัครที่ IDEABOY ส่งไป ให้ท่านแจ้งความประสงค์ที่จะนัดสัมภาษณ์ เพื่อ IDEABOY จะได้ทำการนัดหมายต่อไป ลูกค้าสามารถใช้ห้องสัมภาษณ์ของเราได้ ถ้าหากมีการสอบข้อเขียนก่อนการสอบสัมภาษณ์ ก็สามารถให้ IDEABOY จัดการสอบข้อเขียนให้ได้

5. เมื่อตกลงรับเข้าทำงานแล้ว IDEABOY จะเป็นตัวกลางประสานงานเรื่องเงื่อนไขการว่าจ้างต่างๆ และวันเริ่มทำงาน

*ขั้นตอนการลงทะเบียนสมัครใช้บริการ จะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น สมัครฟรี !

ค่าบริการ Head Hunter หรือแนะนำจัดหาบุคลากร

*ชำระค่าบริการเมื่อมีการตกลงจ้างงานกับบุคลากรที่ทางไอเดียบอยแนะนำจัดหาให้
ค่าบริการ: 2 เท่าของเงินเดือนรวมสวัสดิการที่พนักงานได้รับเท่ากันทุกเดือน ก่อนหักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (แบ่งชำระ 2 งวด )
งวดที่ 1 : จำนวน 1 เท่าของเงินเดือนรวมสวัสดิการที่พนักงานได้รับเท่ากันทุกเดือน ชำระเมื่อพนักงานเข้าเริ่มงานวันแรก
งวดที่ 2 : จำนวน 1 เท่าของเงินเดือนรวมสวัสดิการที่พนักงานได้รับเท่ากันทุกเดือน ชำระเมื่อพนักงานทำงานครบ 119 วัน
*คิดค่าบริการเริ่มต้น 40,000 บาท/พนักงาน 1 ท่าน

*กรณีที่เป็นงานสัญญาจ้างระยะสั้น หรือ Short Contract:
กรุณาติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่ Tel: 02 331 7677, Mobile: 097 137 4872 หรือ Email: info@ideaboy.co.th


วิธีชำระค่าบริการ Head Hunter

1.ไอเดียบอยจะเรียกเก็บค่าบริการงวดที่ 1 ตั้งแต่วันแรกที่พนักงานเข้าเริ่มงาน (กำหนดชำระค่าบริการภายใน 7 วัน นับตั้งแต่พนักงานเข้าทำงานวันแรก)

2.ไอเดียบอยจะเรียกเก็บค่าบริการงวดที่ 2 เมื่อพนักงานทำงานครบ 119 วัน (กำหนดชำระค่าบริการภายใน 7 วัน นับตั้งแต่พนักงานทำงานครบ 119 วัน)

3. กรณีที่พนักงานทำงานไม่ครบ 119 วัน โดยลาออกเอง หรือบริษัทลูกค้าไม่ประสงค์ที่จะจ้างงานต่อ บริษัทลูกค้าต้องแจ้งให้กับไอเดียบอยทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 7 วัน หลังจากพนักงานไม่ได้ทำงานแล้ว โดยแนบเอกสารการลาออกหรือการเลิกจ้าง เพื่อบริษัทลูกค้าจะไม่ต้องชำระค่าบริการในงวดที่ 2

กรณีการหาพนักงานทดแทนเมื่อพนักงานทำงานไม่ครบ 119 วัน

1. หากลูกค้ามีความประสงค์จะให้หาพนักงานทดแทน ต้องแจ้งให้กับไอเดียบอยทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 7 วัน หลังจากพนักงานไม่ได้ทำงานแล้ว โดยแนบเอกสารการลาออกหรือการเลิกจ้าง มิฉะนั้นจะถือว่าลูกค้าไม่มีความประสงค์ให้หาพนักงานทดแทนในตำแหน่งดังกล่าว

2. เมื่อพนักงานทดแทนทำงานครบ 119 วันนับจากวันเริ่มงานทดแทน ไอเดียบอยจะเรียกเก็บค่าบริการงวดที่ 2 เท่ากับ 1 เท่าของเงินเดือนรวมสวัสดิการที่พนักงานทดแทนได้รับเท่ากันทุกเดือน (กำหนดชำระค่าบริการภายใน 7 วัน นับตั้งแต่พนักงานทดแทนทำงานครบ 119 วัน)

3. ในตำแหน่งเดียวกันไอเดียบอยจะนับวันทำงานสะสมรวมกันตั้งแต่คนแรกที่เริ่มงานจนถึงคนล่าสุดจนครบ 119 วัน ไม่ได้จำกัดจำนวนพนักงานทดแทนในตำแหน่งเดิม

4. หากลูกค้าเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ หรือหน้าที่ความรับผิดชอบไปจากพนักงานคนเดิม ไอเดียบอยขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการหาพนักงานทดแทน

ความรับผิดชอบของบริษัทลูกค้าในการใช้บริการ Head Hunter

1. บริษัทลูกค้าเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะจ้างงานพนักงานหรือไม่ และถือเป็นความรับผิดชอบของบริษัทลูกค้า ไอเดียบอยทำหน้าที่เพียงแนะนำและคัดกรองคุณสมบัติของพนักงาน ตามความต้องการและเงื่อนไขของบริษัทลูกค้าเท่านั้น

2. กรณีลูกค้าและผู้สมัครตกลงจ้างงานกันเอง โดยเจตนาไม่แจ้งให้ไอเดียบอยทราบ เพื่อประโยชน์ในการไม่ชำระค่าบริการดังกล่าว ลูกค้าต้องจ่ายค่าปรับในอัตรา 1 เท่าของค่าบริการ (2 งวดเงินเดือน) ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่ไอเดียบอยทราบเรื่อง และชำระค่าบริการตามเงื่อนไขปรกติ

3. กรณีลูกค้าชำระค่าบริการล่าช้ากว่ากำหนด ไอเดียบอยสามารถเรียกเก็บค่าติดต่อทวงถามหนี้ได้ตามจริง และดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี

หมายเหตุ) พนักงานที่ไอเดียบอยแนะนำไป ถือว่าเป็นผู้สมัครของไอเดียบอยเป็นระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ไอเดียบอยได้แนะนำให้กับบริษัทลูกค้า หากมีการจ้างงานเกิดขึ้น ภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้บริษัทลูกค้าปฎิบัติตามเงื่อนไขและวิธีการชำระค่าบริการดังกล่าวข้างต้น