locus-of-control-and-working-behavior

สวัสดีค่ะ วันนี้ทางเรามีบทความที่ค่อนข้างน่าเป็นประเด็นสนใจ อยากจะนำเสนอ ซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวของเราทุกคน

นั่นก็คือ.... เกี่ยวกับเรื่องความเชื่อค่ะ!!

ไม่ว่าจะเป็น ความเชื่อทางด้านวิทยาศาสตร์  หรือจากปัจจัยอื่นๆ เช่น การดูดวง ก็เป็นอีกศาสตร์​หนึ่งเช่นเดียวกัน ซึ่งจะทำให้บุคคลนั้นๆ แสดงปฏิกิริยา​ที่ออกมาจากหลากหลายรูป ไม่ว่าจะการกระทำ หรือทางความคิด ซึ่งอาจจะออกมาในหลากรูปแบบ ที่อาจจะเป็นเรื่องที่ดี หรือแย่ ให้กับตัวเรานั้น โดยความเชื่อเหล่านี้ได้ส่งผลต่อพฤติกรรมไปในทิศทางที่แตกต่างกันออกไป 2 ลักษณะ คือ

1. ความเชื่อในอำนาจควบคุมภายใน (internal locus of control) คือ เชื่อว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้น เกิดจากการกระทำของเขาเอง ซึ่งนั้นเขาสามารถคุมควบเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ เช่น ในการสอบ ผลคะแนนที่ออกมาดีนั้น เป็นเพราะ... เราเชื่อว่า ผลลัพธ์​ที่เกิดขึ้น มาจากความพยายาม ความตั้งใจ และความขยันของตัวเราเอง หรือ ที่เรามีเงินเก็บเยอะ เพราะ เรามีการวางแผนทางการเงินที่ดี

2. ความเชื่อในอำนาจควบคุมภายนอก (external locus of control) คือ เมื่อเราเชื่อว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตนั้นไม่ได้เกิดจากการกระทำของเรา เช่น เกิดจากโชคชะตา และไม่สามารถควบคุมเหตุการณ์นั้นๆ ได้ เช่น วันนี้... เราทำคะแนนในการสอบได้ไม่ดี เพราะ ปีนี้ปีเกิดเราเป็นปีชง หรือ วันนี้มีเหตุการณ์​ไม่ดีทั้งวัน เพราะ เราใส่เสื้อสีประจำวันผิด หรือ คนที่เราชอบ ทำไมเขาไม่ชอบเรา อาจจะเพราะ เนื้อคู่เรายังไม่มาแน่ๆๆ ดวงอาจไม่สมพงษ์​กัน

จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อดังกล่าว เราวิเคราะห์จากงานวิจัยได้ว่า ผู้ที่มีความเชื่อในอำนาจควบคุมภายใน (internal locus of control) นั้น มีแนวโน้มที่จะมีระดับความเครียดในการทำงานต่ำ อีกทั้งจะมีความพึงพอใจในการทำงานที่ดีขึ้น และมีผลให้การปฏิบัติงานดีขึ้นตามไปด้วย แสดงให้เห็นว่าระดับความเชื่อในอำนาจความคุม (locus of control) นั้นสามารถทำนายพฤติกรรมในการทำงานได้ กล่าวคือ ยิ่งความเชื่อในอำนาจควบคุมภายในมากเท่าไร พฤติกรรมการทำงานโดยรวมก็จะดีขึ้นตามไปด้วย

รายละเอียดของการสืบค้นข้อมูลงานวิจัยข้างต้น ทางเราได้ศึกษาและวิเคราะห์จากงานวิจัยของนักจิตวิทยาชาวไต้หวันซึ่งได้ศึกษาเกี่ยวกับความเชื่อเหล่านี้ในมุมมองของกลุ่มคนทำงาน  เป็นบทความเรื่อง The impact of locus of control on job stress, job performance and job satisfaction in Taiwan อิทธิพลของความเชื่อในอำนาจควบคุม (locus of control) ต่อระดับความเครียดในงาน, ผลการปฏิบัติงาน และความพึงพอใจในการทำวานในประเทศไต้หวัน ของ Jui-Chen Chen และคณะ

ไอเดียบอยหวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคน และสามารถนำไปปรับใช้ได้จริงในชีวิตประวันได้ค่ะ